Requisits

requisits1.gif

Les informacions que comuniquin o revelin les infraccions a les que es dedica aquest canal seran admeses i tramitades sempre que:

 • Tinguin motius raonables per pensar que la informació aportada és veraç en el moment de fer la serva aportació, ni que no aportin proves concloents.
 • No siguin informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afecten únicament a l'informant i a les persones a les que es refereix la comunicació o revelació.
 • No siguin informacions que ja estiguin completament a l'abast del públic o que suposin mers rumors.
 • O no siguin informacions no admeses en anteriors comunicacions.

L’informant estigui en un dels següents supòsits:

 • Empleats públics de l’Ajuntament de Lleida.
 • Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes o proveïdors de l’Ajuntament de Lleida.
 • Totes les persones que comuniquin informació sobre infraccions obtinguda en el marc d’una relació laboral o estatutària ja finalitzada.
 • Voluntaris
 • Becaris
 • Treballadors en períodes de formació amb independència de la percepció d’una remuneració, així com aquells que encara no ha començat la relació laboral però que han obtingut la informació durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

La informació revelada s’ha de referir a:

 • Qualsevol acció o omissió que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea sempre que:
  • Entrin dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats a l'annexa de la Directiva (UE) 219/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, amb independència de la qualificació que de les mateixes en faci l'ordenament jurídic intern.
  • Afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com es contemplen a l'art.325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).
  • Incideixin al mercat interior, tal com es contempla a l'art. 16 apartat 2 del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajuts atorgats als Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixin les normes de l'impost sobre societats o amb pràctiques amb la finalitat d'obtenir un avantatge fiscal que desvirtuï l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost sobre societats.
 • Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas s'entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que suposin una pèrdua econòmica per la Hisenda Pública.

requisits2.gif

Recomanacions de caràcter tècnic:

Cal tenir en consideració que els documents poden contenir rastres del dispositiu on s’han generat. Es recomana crear els documents que acompanyin la comunicació en dispositius no vinculats a cap persona o bé esborrar-ne les metadades abans d’enviar-los.

El format òptim per pujar els arxius a la Bústia Ètica i de Bon Govern és el PDF. També s’admeten les extensions següents: .txt, .rtf, .docx, .odt, xls, .xlsx, .ods, .gif, .tiff, .jpg, .jpeg i .zip.

En tot cas, per garantir plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital.

No totes les versions d’exploradors funcionen correctament per accedir a l’aplicació de la Bústia. Les versions de navegador mínimes suportades són Mozilla Firefox 34, Google Chrome 37, Safari 7.1 (IOS 8), Microsoft Internet Explorer 11, Edge 12 i Tor Browser.

Bústia Informants

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.