Seguiment

seguiment.gif

Una vegada traslladada la informació i obtingut l’acusament de recepció de la presentació, es procedirà a un estudi inicial de la informació aportada per determinar si es compleixen els requisits necessaris en aquest canal intern d’informació.

Si es així, s’iniciarà un procediment de comprovació i investigació amb la possibilitat de mantenir la comunicació amb l’informant pel canal triat que pot comportar, fins i tot, la petició d’informació addicional.

Aquest procediment tindrà una duració no superior a tres mesos, excepte en casos d’especial complexitat que es podrien estendre fins a tres mesos addicionals.

Quan els fets informats siguin indiciàriament constitutius de delicte es remetrà immediatament la informació al Ministeri Fiscal; i en el cas que afectin als interessos financers de la Unió Europea a la Fiscalia Europea.

En el cas que l’informant o la informació aportada no es consideri que compleixen els requisits que regulen els canals d’informació interna es comunicarà la seva inadmissió a l’informant.

Bústia Informants

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.