Què és?

que-es.gif

El Canal de comunicació d’informants és una bústia segura i confidencial de col·laboració ciutadana d’origen laboral o professional de l’Ajuntament de Lleida, i que posa a disposició de tots els seus treballadors i assimilats perquè en el cas de que com a conseqüència d’aquesta relació de tipus laboral o professional tinguin coneixement o informació sobre infraccions al Dret de la Unió Europea, o accions o omissions que puguin ser constitutives d’infraccions greus o molt greus penals o administratives.

Aquest espai respon al compliment de les mesures implantades per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció; que a la vegada és la transposició al nostre ordenament jurídic de la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

La idea essencial d’aquest espai és la garantia de la confidencialitat de la persona comunicant o informant, així com de les informacions aportades, amb la finalitat que aquestes persones no renunciïn a informar sobre les seves preocupacions o sospites per temor a represàlies. En cas d’obrir una investigació o comprovació, és possible que el Responsable dels Servei Intern d’Informació es posi en contacte amb l’usuari per obtenir informació addicional, i per informar-lo de la decisió final que es prengui.

D’aquesta manera, s’ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte amb el Responsable del Servei Intern d’Informació.

Així mateix, tots els informants disposaran de les mesures de protecció que inclouen la prohibició de represàlies, mesures de suport i mesures de protecció front les represàlies recollides en la llei.

Bústia Informants

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.