Funcionament

com-funciona.gif

Una vegada presentada la comunicació mitjançant aquest Canal, l’aplicació generarà un acusament de recepció de la tramesa que incorpora un codi alfanumèric que permet l’accés a un canal de comunicació de caràcter confidencial.

El codi és l’única manera d’accedir a aquest canal i serà responsabilitat de la persona informant conservar-lo.

Aquest canal segur de comunicació electrònica garanteix la confidencialitat de les comunicacions; ofereix la possibilitat de preservar l’anonimat; permet mantenir la col·laboració amb la persona instructora del Canal en la comprovació dels fets; i conèixer l’estat de tramitació de la comunicació.

En aquest sentit, caldrà mantenir el diàleg mitjançant aquest canal de comunicació per facilitar les tasques d’investigació i comprovació dels fets.

La identitat de l’informant sols podrà ser comunicada a l’Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l’autoritat administrativa competent en el marc d’una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

Les revelacions fetes estaran subjectes a les salvaguardes establertes en la normativa aplicable. En particular, es comunicarà a l’informant abans de revelar la seva identitat, excepte que aquesta informació pugui comprometre la investigació o el procediment judicial. Quan l’ajuntament ho comuniqui a l’informant, li remetrà un escrit explicant els motius de la revelació de les dades confidencial en qüestió.

Disposicions reguladores:

Bústia Informants

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.