Objectius

objectius.gif

La finalitat d’aquest canal és promoure que qualsevol servidor públic, i altres, puguin comunicar determinades informacions que obtingudes en raó de la seva relació laboral o professional puguin constituir infraccions al Dret de la Unió Europea o infraccions greus o molt greus de caire penal o administratiu.

Recordem que per comunicar altres conductes de la corporació municipal que resultin contràries a l’ordenament jurídic, als principis o les regles ètiques i de bon govern o a la bona fe es disposa de la Bústia Ètica i de Bon Govern, i per formular altres tipus de comunicacions, incidències, queixes, suggeriments o reclamacions que no responguin a un procediment administratiu determinat es pot utilitzar la Bústia Ciutadana.

Bústia Informants

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.