Àmbit d'actuació

L’abast d’aquesta Bústia comprèn les comunicacions referides a accions o omissions que es produeixin en el marc de l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament de Lleida i les entitats municipals dependents, les quals podeu trobar enumerades en la Taula d’ens dependents de l’Ajuntament de Lleida.

Bústia Ètica i Bon Govern

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.