Seguiment

Una vegada presentada la comunicació o denúncia i obtingut l’acusament de recepció de la presentació, es procedirà a la comprovació dels fets i es donarà resposta a la persona denunciant en un termini raonable, que no serà superior a tres mesos.

La seqüència posterior consistirà en la designació d’una persona instructora de caràcter imparcial que realitzarà les tasques d’investigació i mantindrà la comunicació amb la persona promotora de la denúncia. Arran d’aquest procés instructor, segons les circumstàncies, es podran prendre les següents decisions:

  1. arxivar el cas,
  2. formular recomanacions de mesures de millora en la gestió pública,
  3. proposar a l’òrgan competent iniciar el procediment administratiu que correspongui o,
  4. comunicar a l’autoritat pertinent el contingut de la comunicació, en especial, en casos de presumptes il·lícits penals que es manifestin clarament.

Durant aquest procediment es procurarà mantenir amb diligència la confidencialitat tant de les persones informadores com la d’aquelles a les quals es refereixi la informació.

Bústia Ètica i Bon Govern

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.