Objectius

objectius.png

La finalitat d’aquest canal és promoure que qualsevol ciutadà o servidor públic pugui comunicar determinades conductes de la corporació municipal que resultin contràries a l’ordenament jurídic, als principis o les regles ètiques i de bon govern o a la bona fe. A l’hora d’informar sobre aquestes conductes, descrites generalment amb el terme males pràctiques, les persones que actuen com a informants o denunciants desenvolupen un paper clau per a descobrir i prevenir conductes que puguin atemptar contra els recursos o l’interès públic, així com per a protegir el benestar de la societat lleidatana.

Per formular altres tipus de comunicacions, incidències, queixes, suggeriments o reclamacions que no responguin a un procediment administratiu determinat es pot utilitzar la Bústia Ciutadana.

Bústia Ètica i Bon Govern

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.