Funcionament

Una vegada presentada la comunicació mitjançant la Bústia, l’aplicació generarà un acusament de recepció de la tramesa que incorpora un codi alfanumèric que permet l’accés a un canal de comunicació de caràcter confidencial.

El codi és l’única manera d’accedir a aquest canal i serà responsabilitat de la persona informant conservar-lo.

Aquest canal segur de comunicació electrònica garanteix la confidencialitat de les comunicacions; ofereix la possibilitat de preservar l’anonimat; permet mantenir la col·laboració amb la persona instructora de la Bústia en la comprovació dels fets; i conèixer l’estat de tramitació de la comunicació.

En aquest sentit, caldrà mantenir el diàleg mitjançant aquest canal de comunicació per facilitar les tasques d’investigació i comprovació dels fets. Per tant, la manca de resposta als requeriments d’informació formulats a través d’aquest canal pot comportar l’arxivament de les actuacions.

La utilització de la Bústia no comportarà, per si mateixa, l’inici d’un procediment administratiu i tampoc que la persona informadora tingui la condició d’interessat en un procediment. Si aquest és l’objectiu concret, s’haurà de comunicar amb l’Ajuntament de Lleida a través dels mecanismes habilitats a l’efecte (seu.paeria.cat).

Bústia Ètica i Bon Govern

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.