Requisits

requisits_01.png

Les informacions o denúncies presentades a través de la Bústia hauran de complir amb les següents exigències per ser valorades i admeses:

  • Caldrà que facin una descripció minuciosa i detallada dels fets i les circumstàncies sobre les quals informin,
  • És imprescindible aportar totes les proves (dades o documentació), indicis probatoris o –si no es disposa dels anteriors elements de judici però sí que es té coneixement de la seva localització– proposar la pràctica de la prova per part de l’instructor,
  • També cal tenir una certesa raonable sobre els fets i els elements probatoris que es comuniquen, i aquests han de tenir una especial transcendència per a la integritat del sector públic municipal.

Advertència: no s’iniciaran actuacions d’instrucció del cas per aquesta via quan les informacions aportades estiguin completament disponibles al públic, estiguin basades en rumors, enraonies no confirmades o falsedats notòries.

requisits_02.png

Recomanacions de caràcter tècnic:

  • Cal tenir en consideració que els documents poden contenir rastres del dispositiu on s’han generat. Es recomana crear els documents que acompanyin la comunicació en dispositius no vinculats a cap persona o bé esborrar-ne les metadades abans d’enviar-los.
  • El format òptim per pujar els arxius a la Bústia Ètica i de Bon Govern és el PDF. També s’admeten les extensions següents: .txt, .rtf, .docx, .odt, xls, .xlsx, .ods, .gif, .tiff, .jpg, .jpeg i .zip.
  • En tot cas, per garantir plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital.
  • No totes les versions d’exploradors funcionen correctament per accedir a l’aplicació de la Bústia. Les versions de navegador mínimes suportades són Mozilla Firefox 34, Google Chrome 37, Safari 7.1 (IOS 8), Microsoft Internet Explorer 11, Edge 12 i Tor Browser.

Bústia Ètica i Bon Govern

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.