Partit dels Socialistes de Lleida

Format pel Cap de l'Oposició i 6 regidors/es. La seva funció és realitzar tasques de fiscalització i de control al govern de la Paeria, presentar propostes i mocions, assistir als plens, així com a les Comissions Informatives i reunions d'altres òrgans municipals dels quals en són membres.