Indicadors pressupostaris i financers any 2021 (són els que es fan constar a l'últim compte general aprovat)

 • Ajuntament de Lleida
 • Superàvit per habitant: 63,86EUR
 • Autonomia fiscal: 0,62
 • Despesa per habitant: 1.147,82EUR
 • Inversió per habitant: 37,39EUR
 • Període mitjà de pagament: 12,70 dies
 • Període mitjà de cobrament: 208,79 dies
 • Deute públic: 68.676.941,63EUR
 • Endeutament per habitant: 697,65EUR
 • Endeutament relatiu: 0,22
 • Inversió en infraestructures per habitant: 37,39EUR
 • Percentatge d'ingressos derivats d'urbanisme: 6,81%
 • Percentatge de despeses derivades d'urbanisme: 11,09%
 • Evolució del deute públic (solament inclou el deute bancari):
 • Deute públic de l'Ajuntament de Lleida:
 • Pendent a 01/01/2021: 76.134.123,70EUR
 • Creacions: 0,00EUR
 • Amortitzacions i altres disminucions: 7.457.182,07EUR
 • Pendent a 31/12/2021: 68.676.941,63EUR